Wha Duc Lung Martial Arts Association

wdlmalogo

Contact me on: 07956 519 285

Pak Hok Pai Lineage Chart (White Crane Boxing)

Simhanada Gong Gut Lama Vajra Drollo (Dharma Master)

|
A Da Tuo 阿達陀
|
Duo Luo Ji Tan 多羅吉坦
|
Kay-Lam Buddha (Lama)
|
Jikboloktoto (Lama) Ng-Mui
|
Sheng Long 升隆長老
|
Da Zhi (Ta Chi) 大智
Da Hui (Ta Hui) 大慧
Da Yuan (Ta Yuan) 大圓
Da Jue (Ta Chueh) 大覺
Wang Yin Lin (Wong Yun Lam) 王隱林
Chen Yin (Chan Yum) 陳蔭
Zhou Xiang Yuan (Chow Heung Yuen) 周香遠
Zhu Zi Yao (Chu Chi Yiu) 朱子堯
Huang Lin Kai (Wong Lam Hoi )黃林開

Lu Zhi Fu (Luk Chi Fu) 陸智夫- 2nd generation

Ou Hai 歐海 - 3rd generation
Su Run Sheng 蘇潤生
Chen Zhuo Jun 陳卓均
Chen Yong Nian (Chan Wing Ning) 陳永年
Fang Kun 方昆 - USA
Liang Hong 梁洪
He Bao Guang 何寶光
Chen Guo Yuan 陳國元
Deng Guang Rong 鄧光榮
He Zhuo 何焯
Lu Shao Wen 陸紹文
Lu Shao Xin 陸韶新
Xie Yong Zhi 謝永枝
Li Ying Cong 李應聰
Bob Weatherall - England
Liu Rong Ye 劉榮業
Fan Keng 范鏗

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player